You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
  • I.B.C-Telecom sh.p.k në zbatim me Rregulloren Nr. 16 e datës 16.04.2010 "Për treguesit e cilësisë së shërbimit" të miratuar me Vendim Nr. 1256 e datës 16.04.2010 të Këshillit Drejtues të AKEP, boton në faqen e saj zyrtare të internetit Treguesit e cilësisë së shëbimit, në bazë të akteve ligjore përkatëse.

    Lexo detajet
  • I.B.C-Telecom sh.p.k vë në dijeni pajtimtarët mbi kushtet e përgjithshme, kushtet e veçanta dhe informacionin e duhur mbi nënshkimin e kontrates së pajtimit për aksesin e shërbimit të internetit dhe shërbimit auidoviziv.

    Lexo kontratën